A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÊT VÀ MÙA XUÂN

Chñ ®Ò nh¸nh 2 : Mùa xuân tươi đẹp đã về

Tõ ngµy 15/ 02 ®Õn ngµy 19/ 02/ 2021

                                  

Môc tiªu:

1. KiÕn thøc:

- TrÎ biết thời  tiết, cây cối con vật, các hoạt động của con người trong mùa xuân.

- Biết chuyền bóng qua đầu, qua chân, không làm rơi bóng

- TrÎ biết trang trí bưu thiếp ngày tết

- TrÎ nhí tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, thuộc thơ:  Hoa cúc vàng

- Nhận biết chữ cái b,d,đ có trong từ chỉ  tên các loại hoa, quả, hoạt ®éng vµo ngày tết

2. Kü n¨ng:

- Rèn kỹ năng phát âm, nói mạch lạc, kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi và cách cầm bút, chơi trò chơi với chữ cái b,d,đ 

- RÌn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, th¶o luËn nhãm.

- RÌn cho trÎ kü n¨ng t« ch÷ c¸i: b, d, ®.

- RÌn kü n¨ng vẽ, in ấn

- RÌn kü n¨ng chuyền bóng qua đầu, qua chân, kỹ năng chơi trò chơi

- RÌn kü n¨ng vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh m«i tr­êng.

- RÌn mét sè kü n¨ng lao ®éng ®¬n gi¶n: dän ®å dïng ®å ch¬i, s¾p xÕp bµn ghÕ gän gµng.

3. Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vÏ ®Ñp của mùa xuân.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc cho c©y nh­ t­íi n­íc, b¾t s©u, nhæ cá..

- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh tr­êng líp s¹ch sÏ, gi÷ g×n m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp.

chuÈn bÞ:

- §å dïng cña c«:

- Slide minh họa thơ : Hoa cúc vàng

- Tranh mẫu tạo hình : trang trí thiệp ngày tết

- Tranh tËp t« ch÷ c¸i : b, d, ®

- §µn nh¹c bµi h¸t : Sắp đến tết rồi, ngày tết quê em

- Tranh, video thiªn nhiªn, c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi trong ngày tết

- 4 quả bóng.

- §å dïng cña trÎ.

- Phách gõ

+ §å ch¬i ë c¸c gãc:

- Gãc x©y dùng : C¸c khèi: vu«ng, ch÷ nhËt, lâi pin, c©y xanh, hoa, qu¶, cá.

- §å ch¬i ë gãc ph©n vai: §å ch¬i b¸n hµng, ch¬i mÑ con: tr¸i c©y b»ng nhùa, bánh chưng, bánh tét

- Gãc häc tËp : L«t«, s¸ch, tranh vÏ vÒ mùa xuân

- Gãc th­ viÖn: S¸ch, b¸o, tranh truyÖn vÒ chñ ®Ò: TÕt vµ mïa xu©n.

+ Đồ dùng học toán: So s¸nh, thªm bít trong ph¹m vi 8.

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch thùc hiÖn

Th

ND

2

3

4

5

6

Trß chuyÖn

- Trß chuyÖn víi trÎ: về mùa xuân, thời tiết, thiên nhiên, cảnh vật, hoạt động của con người trong mùa xuân.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt cảm nhận vẽ đẹp của con người trong mùa xuân, biết ăn mặc phù hợp thời tiết.

ThÓ dôc s¸ng

* H§1: LuyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y

* H§2: BTPTC

TËp theo bµi h¸t “ Em thêm một tuổi”

+ H« hp: Thæi bãng bay

+ Tay: Hai tay đưa ra tr­íc lªn cao  (2Lx8N)

+ Ch©n: §øng khuþ gèi (2Lx8N)

+ Bng: §øng cói ng­êi vÒ tr­íc (2Lx8N)

+ Bt : Bt t¸ch ch©n khÐp ch©n (2Lx8N)

HĐH

Chuyền bóng qua đầu qua chân

Mùa xuân tươi đẹp đã về

Tập tô chữ cái : b, d, đ.

Hát+ vỗ nhịp 3/4: "Mùa xuân"

                              

Thơ: Hoa cúc vàng

HĐNT

 

 

 

 

 

QS thời tiết mùa xuân.

TC : Rồng rắn lên mây, lộn cầu vòng.

QS hoa hồng.

TC: MÌo ®uæi chuét, cây cao cỏ thấp.

QS hoa bỏng.

Tc: Bịt mắt bắt dê, hái quả.

QS hoa đồng tiền.

TC: Chèo thuyền, gieo hạt.

D¹o ch¬i 

 

 

 

 

HĐG

* H§1: Giíi thiÖu chñ ®Ò ch¬i, c¸c gãc ch¬i

   H§2: C« ®i ®Õn tõng gãc ch¬i h­íng dÉn thªm cho trÎ vÒ hµnh ®éng ch¬i, vai ch¬i, giao tiÕp, mèi quan hÖ trong khi ch¬i, xö lý t×nh huèng..

- XD: X©y chợ hoa ngày tết

- PV: bán trái cây, bánh chưng bánh tét, gia đình

- NT: + Ch¬i nh¹c cô, h¸t móa ®äc th¬ kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò tết, mïa xu©n.

+ T« mµu, vÏ, xÐ d¸n c¸c lo¹i hoa mai, hoa đào, gói bánh chưng

- HT:  So s¸nh thªm bít trong ph¹m vi 9, cắt các số từ lịch củ.

* H§3:  C« gîi ý cho tõng nhãm nhËn xÐt vÒ nhãm ch¬i cña m×nh ( ch¬i g×, ch¬i nh­ thÕ nµo, ý thøc c¸c b¹n trong nhãm khi ch¬i) sau ®ã thu dän ®å dïng

- C« nhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau. Thu dän ®å dïng

HĐC

- Gi¶i c©u ®è v mùa xuân

- Rèn k năng ra tay

- LQTC:

Ném vòng  cổ  chai.

- RÌn ho¹t ®éng gãc

 

- LQC: thơ: Hoa cúc vàng

- Xem b¨ng ®Üa vÒ ch hoa ngày tết

- Ni tr: Tỉa quả

-Hc Kidsmart.

- Ca móa h¸t tËp thÓ

- Nªu gư­¬ng cuèi tuÇn

             

                                                 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thø 2 ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2021

 

HOẠT ĐỘNG HỌC  : ChuyÒn bãng qua ®Çu qua ch©n

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biÕt chuyÒn bãng qua ®Çu qua ch©n ®óng kü thuËt.

- RÌn kü n¨ng chuyÒn bãng b»ng 2 tay, ®ãn bãng b»ng 2 tay.

- Phát triển cơ tay, cơ chân, cơ bụng cho trẻ. Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhạy

- Giáo dục trẻ có ý thức học tập.

2. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng

- 4 qu¶ bãng, 36 gậy thể dục

- Mò c¸o, mò thá, nhạc bài hát: sắp đến tết rồi

3. Tiến hành:

 Hoạt động 1: Luyện các kiểu đi chạy. Tập trên nền nhạc: Sắp đến tết rồi

- Đi chạy kết hợp các kiểu 2 vòng sân( Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, ®i b»ng mÐp bµn ch©n, chạy nhanh, chạy chậm )

Hoạt động 2: Bài tập phát triển chung. Tập với gậy

- Tay: Tay đưa ngang lên cao. (3Lx8N)

- Bụng: Hai tay lên cao cúi gập người về phía trước (3Lx8N)

- Chân: Ngồi khụy gối (2Lx8N)

- Bật nhảy: Bật chụm tách chân (2Lx8N)

Hoạt động 3: ChuyÒn bãng qua ®Çu qua ch©n.

- TrÎ ®øng thµnh hình vuông

 Đội hình:

                 x   x   x   x   x   x   x   x   x 

                x                                       x

                x                                       x

                x                                       x

                x                                       x

                x   x   x   x   x   x   x   x   x  

- Cô giới thiệu tên bài tập:  Chuyền bóng qua đầu qua chân.

- Cô làm mẫu:
- Làm mẫu lần 1: Làm mẫu toàn phần

- Làm mẫu lần 2: Miêu tả + giải thích:

TTCB: Cô đứng đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay, khi có hiệu lệnh thì cô đưa bóng lên cao, ng­êi h¬i ng÷a  ra phía sau chuyền qua đầu cho người đứng sau, người đứng sau đón bóng bằng 2 tay vào khoảng trống của quả bóng. Tương tự cho đến hết hàng. Khi ng­êi cuèi cïng trong hµng ®ãn bãng th× quay người cúi xuống chuyền bóng qua chân cho bạn ở phía sau, bạn phía sau cũng cúi người và đón bóng bằng 2 tay vào khoảng trống của quả bóng, tương tự chuyền bóng cho các bạn cho đến hết hàng. Chó ý 2 ch©n réng b»ng vai, kh«ng lµm r¬i bãng.

- Hỏi lại tên vận động. Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô mời 4 trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện bài tập: Chuyền bóng qua đầu qua chân.

- Cho cả lớp thực hiện 2- 3 lần. Cô sửa sai khuyến khích trẻ.

Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát và động viên, sửa sai cho trẻ. (Nhắc trẻ khi chuyền bóng bằng 2 tay, đón bóng bằng 2 tay, không làm rơi bóng)

- Sau khi trẻ thực hiện thành thạo cô cho trẻ xếp đội hình 4 hàng dọc thực hiện lại vận động theo hình thức thi đua

- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô bao quát lớp, nhận xét kết quả thực hiện của 4 tổ và tuyên dương cả lớp

- Sau khi cả lớp đã thực hiện xong bài tập cô mời 4 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện lại để củng cố kỹ năng cho cả lớp.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ thực hiện tốt, động viên trẻ thực hiện chưa tốt cố gắng để lần sau thực hiện tốt hơn.
- Cho trẻ chuyển đội hình thành  2 hàng dọc đối diện nhau để tham gia trò chơi.

Hoạt động 4: Trò chơi:  Cáo và thỏ

- C« nªu tªn trß ch¬i: Cáo và thỏ

- Cho 1-2 trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: 

- Một bạn làm “cáo” giả vờ ngủ ở trong hang, còn các bạn khác làm “thỏ”. “Thỏ” đi kiếm ăn, vừa đi vừa hát “ trời nắng trời mưa” gặp “cáo” thì bị “cáo” đuổi bắt. Bạn nào bị “cáo” bắt được thì phải làm “cáo” thay cho bạn đó

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần

- Cô động viên khuyến khích trẻ trong mỗi lần chơi

Hoạt động 5: Cho trẻ đi lại hít thở  nhẹ nhàng  1 - 2 vòng quanh sân

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t thêi tiÕt mùa xuân.

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- TrÎ biÕt quan s¸t thêi tiÕt vµ nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt mùa xuân.

- TrÎ biÕt ý nghÜa,tÇm quan träng cña thêi tiÕt ®èi víi con ng­êi, con vËt vµ thiªn nhiªn.

- TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ ch¬i c¸c trß ch¬i míi.

- Gi¸o dôc trÎ ¨n mÆc phï hîp thêi tiÕt ®Ó b¶o ®¶m søc kháe.

2. ChuÈn bÞ:

- PhÊn, bãng, l¸ kh«, mét sè ®å ch¬i d©n gian.

3. TiÕn hµnh:

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

 Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t thêi tiÕt mùa xuân.

- C« dÉn trÎ ra s©n, cho trÎ nªu nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt.

- Thêi tiÕt mùa xuân nh­ thÕ nµo?  ( có mưa phùn, n¾ng nhÑ...)

- Con thÝch thời tiết mùa nào trong năm?

- Gi¸o dôc trÎ khi ®i d­íi trêi m­a ph¶i mÆc ¸o m­a.

- MÆc ¸o quÇn phï hîp thêi tiÕt nhÊt lµ khi thêi tiÕt l¹nh th× ph¶i mÆc ¸o Êm, quµng kh¨n, ®éi mò.

 Ho¹t ®éng 2: TCV§.

Trß ch¬i 1: Rång r¾n lªn  m©y.

- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi, nếu còn thiếu thì cô bổ sung : chia lớp thành nhóm nhỏ. Một bạn trong nhóm làm thầy thuốc, một bạn làm mẹ đứng đầu, còn các bạn khác nắm đuôi áo nhau thành một hàng. Mẹ con rồng rắn đi mua thuốc vừa đi vừa đọc bài đồng dao : rồng rắn lên mây, đến gặp thầy thuốc xin thuốc. khi thầy thuốc đuổi bắt thì mẹ phải ngăn không cho thầy thuốc bắt con. Bạn nào bị thầy thuốc bắt thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2, 3 lần

Trß ch¬i 2: lén cÇu vång.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i,cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i(nÕu cßn thiÕu hoÆc ch­a chÝnh x¸c th× c« bæ sung).

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn

Ho¹t ®éng 3:

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan, l¸ ch¶. C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ thiªn nhiªn, c¶nh vËt mïa xu©n. C« h­íng dÉn trÎ c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU: - Rèn kỹ năng rửa tay

                                       - Giải câu đố về ngày tết.

1. Mục đích  yêu cầu:

- Trẻ nhớ đ­ược tên, hiểu đ­ược nội dung chuyện.

- Trẻ biết giải câu đố về ngày tết.

2. Chuẩn bị:

- Khăn, xà phòng

- Các câu đố về ngày tết.

 3.Tiến hành:  

Nội dung 1: Rèn kỹ năng rửa tay

Hoạt động 1 :

- Cho trẻ quan sát, thảo luận tranh minh họa quy trình rửa tay

Hoạt động 2 :

- Cô nêu quy trình rửa tay

- Cô làm mẫu kết hợp miêu tả

Bước 1: Làm ướt tay, xoa xà phòng

Bước 2: Cuốn và xoay ngón tay

Bước 3: Rửa mu bàn tay

Bước 4: Rửa kẽ ngón tay

Bước 5: Rửa đầu ngón tay

Bước 6: Rửa sạch bằng xà phòng theo trình tự từ cổ tay xuống mu bàn tay và đầu ngón tay sau đó lau khô tay

Hoạt động 3 :

- Cho trẻ nhắc lại quy trình rửa tay và thực hành. Cô chú ý hướng dẫn thêm cho trẻ chưa thực hiện được

Nội dung 2: Giải câu đố về mùa xuân

Hoạt động 1:

C« ®äc 1 sè c©u ®è

 Hoa ®µo: “Hoa g× nho nhá, c¸nh mµu hång t­¬i,

                 hÔ thÊy hoa c­êi, ®óng lµ tÕt ®Õn.

 Hoa mai: “Hoa ®µo ngoµi b¾c, Hoa g× trong nam,

                 c¸nh nhã mµu vµng, cïng vui ®Õn tÕt”

C©y quÊt:C©y g× l¸ nhá, qu¶ nã xinh xinh,

                 vµng t­¬i trÜu cµnh,bµy trong ngµy tÕt

Hoạt động 2

- Trẻ lắng nghe và đọc thuộc lời câu đố và giải câu đố

 

ĐÁNH GIÁ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….                                                                                   

 

Thø 3 ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 2021

Ho¹t ®éng häcMùa xuân tươi đẹp đã về

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết thời  tiết, cây cối con vật, các hoạt động của con người trong mùa xuân.

- Kỹ năng quan sát , nói mạch lạc, chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ yêu quý vẽ đẹp của thiên nhiên trong mùa xuân.

2. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh hoa đào, hoa mai, các loại.  Tranh chơi trò chơi.

- Đàn có bài hát “Mùa xuân, Mùa xuân đến rồi”, thơ cây đào.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Trò chuyện - Thảo luận nhóm.

- Cho trẻ hát bài “Mùa xuân”

- Trò chuyện về mùa xuân.

- Các con có thích mùa xuân về không? Vì sao?

- Cho trẻ đọc thơ cây đào và về ngồi thành 3 nhóm

+ Nhóm 1: QS và thảo luận tranh hoa đào, mai, cúc...các loại cây đâm chồi nảy lộc.

+ Nhóm 2: Quan sát và thảo luận tranh các loại quả.

+ Nhóm 3: QS thảo luận tranh các hoạt động trong mùa xuân: Đi lễ hội, trồng cây

Hoạt động 2: Khám phá về mùa xuân.

- Đọc câu đố về mùa xuân.

- Cho trẻ kể mùa xuân có các loại hoa quả gì? Cây cối như thế nào?

- Thời tiết của mùa xuân như thế nào? (Thời tiết ấm dần lên, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở…)

- Mùa xuân có lễ hội gì? ( Ngày tết nguyên đán, Tết trồng cây, lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Hùng)

- Mùa xuân là mùa thứ mấy của năm?

- Các con có thích mùa xuân về không? Vì sao?

- Cho trẻ đọc thơ “Hoa đào” đi lên ngồi thành 3 tổ.

- Cho trẻ xem clip lễ hội chùa Hương.

Hoạt động 3: Ai khéo tay

- Cho trẻ hoạt động nhóm.

+ Nhóm 1: Nặn các loại quả có trong mùa xuân.

+ Nhóm 2: Vẽ, tô màu các loại hoa.

+ Nhóm 3: Làm xúc xích, thiệp ngày tết.

- Kết thúc hát “Mùa xuân”

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t c©y hoa hồng.

1.Môc ®Ých yªu cÇu:                                                 

- Trẻ được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành sức khoẻ trẻ sẽ được tăng cường,

- Trẻ biết đặc điểm của hoa hồng ( c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m)

- Trẻ được vui chơi thoải mái, được chơi các trò chơi mới.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý c¸c lo¹i hoa, không ngắt lá, bẻ cành, biết giữ g×n môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. ChuÈn bÞ:

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­ : Mò mÌo, mò chuét, bãng, «t«, phÊn, l¸ kh«,sái, d©y...

3.  TiÕn hµnh :

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t c©y hoa hồng.

- C« cïng trÎ ra s©n, dÉn trÎ ®i ®Õn v­ên hoa cña tr­êng.

- C« cho trÎ quan s¸t vµ gîi ý ®Ó trÎ nªu lªn nhËn xÐt:

- C©y hoa hồng cã ®Æc ®iÓm g×? ( cã gèc c©y, th©n, cµnh, l¸, c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m...). hoa hồng th­êng në vµo mïa nµo trong n¨m?

- Ng­êi ta trång hoa ®Ó lµm g×? C« gîi ý cho trÎ tr¶ lêi.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vÏ ®Ñp cña c¸c lo¹i hoa.

- Gi¸o dôc trÎ ngoan, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh,biÕt gi÷ g×n m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2: TCV§.

Trß ch¬i 1: MÌo ®uæi chuét.

- Cô cho trẻ nh¾c l¹i cách chơi , luËt ch¬i nếu còn thiếu cô bổ sung : Cho một bạn làm mèo và một bạn làm chuột, còn các bạn khác đứng thành vòng tròn cầm tay nhau đưa lên cao. Bạn làm mèo phải đuổi bạn làm chuột, khi bạn chuột chạy đến đâu thì bạn mèo phải chạy đến đó. Nếu bạn mèo bắt được chuột thì mèo sẽ thắng, còn mèo không bắt được chuột thì mèo thua.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

Trß ch¬i 2: C©y cao cá thÊp.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i.Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i (nÕu ch­a chÝnh x¸c c« bæ sung). Trẻ chơi theo lời “cây cao” thì đứng lên, “cỏ thấp” thì ngồi xuống

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

Ho¹t ®éng 3:

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan,l¸ ch¶,gÊp l¸ kh«.

- C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i hoa.

- C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU:  - LQTC: Ném vòng cổ chai

                                         - HĐG

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết cách chơi, luật chơi, biết chơi trò chơi: Ném vòng cổ chai

- Biết chơi các góc như buổi sáng, biết tạo mối quan hệ trong quá trình chơi

2. Chuẩn bị:

- Chai, vòng

- Đồ chơi các góc

3. Tiến hành:

Nội dung 1: LQTC: “Ném vòng cổ chai”

Hoạt động1

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi:  Đứng trước vạch mức cách chai 1,2 m, nhắm thẳng vào chai sau đó ném vòng vào đúng cổ chai, nếu bị rơi ra ngoài thì không được tính. Lần lượt từng bạn lên chơi.

Hoạt động 2:  

- Cho trẻ chơi.

- Cô bao quát trẻ trong khi chơi

Nội dung 2 : RÌn ho¹t ®éng gãc

 Ho¹t ®éng1 :

- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung của góc chơi

- Nhăc nhở trẻ về hành vi chơi, vai chơi, kỷ năng chơi, giao tiếp trong khi chơi

 Ho¹t ®éng2:

- Cho trÎ ch¬i ë gãc x©y dùng vµ ph©n vai, c« ®i ®Õn tõng gãc gîi ý h­íng dÉn thªm cho trÎ: hµnh ®éng ch¬i, vai ch¬i, phèi hîp khi ch¬i, giao tiÕp khi ch¬i, mèi quan hÖ qua l¹i, kÕt qu¶ ch¬i

ĐÁNH GIÁ:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                        

Thø 4 ngµy 17  th¸ng 02 n¨m 2021

HOẠT ĐỘNG HỌC: Tập tô chữ cái  b,d,đ

1. Mục đích  yêu cầu:

- Nhận biết chữ cái b,d,đ có trong từ chỉ  tên các loại hoa, quả, hoạt động trong, mïa xu©n, ngày tết.

-  Rèn kỹ năng phát âm, nói mạch lạc, kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi và cách cầm bút, chơi trò chơi với chữ cái b,d,đ

- Giáo dục trẻ ý thức học tập.

2. Chuẩn bị:

- Tranh hướng dẫn tập tô CC: b,d,đ các loại hoa, quả, hoạt động cña con ng­êi trong mïa xu©n: hoa ®µo, bÐ ®i du xu©n, qu¶ ®u ®ñ, b¸nh ch­ng...

-Vở tập tô, bút chì, bút màu.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Tập tô chữ b

Trò chơi tìm các loại hoa, quả, hoạt động trong, mïa xu©n, ngày tết có tên gọi chứa chữ cái b

 Hướng dẫn trẻ tập tô.

 Treo tranh cho trẻ đọc từ trong tranh, cho trẻ phát âm chữ cái.

- Cô giới thiệu chữ b in rỗng, b viết thường.

- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi học( ngồi ngay ngắn, đầu không cúi gần vở không tì ngực vào bàn, cầm bút bằng 3 ngón tay của bàn tay phải: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, không cầm cao quá, thấp quá)

- Tô chữ cái ở dòng kẻ in mờ, tô theo chiều mũi tên, tô trung khít víi nét chấm mờ, tô từ trái sang phải, tô chữ thứ nhất xong chuyển sang tô chữ thứ 2 cứ như thế cho đến hết dòng.

- Cho trẻ tô chữ cái.

- Sau khi trẻ tô xong 1 chữ cô cho trẻ dừng bút vận động tay nhẹ rồi mới chuyển sang h­íng dÉn tô chữ cái khác.

- Trong khi trẻ tô cô đi từng bàn h­íng dÉn thêm cho trẻ và nhắc trẻ tư thế ngồi học, cách cầm bút đúng

Hoạt động 2:  Tập tô chữ d

Trò chơi: Gạch chân dưới chữ cái d trong bài đồng dao “ lúa ngô là cô đậu nành”

Hướng dẫn trẻ tô chữ d ( tương tự chữ b)

Hoạt động 3:  Tập tô chữ đ

Cho trẻ đọc đồng dao “ đi cầu đi quán”- đọc luyện phát âm chữ đ

 Hướng dẫn trẻ tập tô chữ đ ( tương tự chữ b)

Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm

- Gần cuối giờ cho trẻ đưa vở lên cùng xem chung cho trẻ nhận xét kết quả tô của mình và của bạn, cô nhận xét sản phẩm của trẻ.

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t hoa bỏng

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

-Trẻ được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành sức khoẻ trẻ sẽ được tăng cường,

- Trẻ biết đặc điểm của hoa bỏng ( c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m)

- Trẻ được vui chơi thoải mái, được chơi các trò chơi mới.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý c¸c lo¹i hoa, không ngắt lá, bẻ cành, biết giữ g×n môi trường xanh, sạch, đẹp.  

2. ChuÈn bÞ:

- Mò dª, kh¨n bÞt m¾t.

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­ bóng, «t«, phÊn, l¸ kh«,sái, d©y...

3.  TiÕn hµnh :

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t hoa bỏng.

- C« cïng trÎ ra s©n, dÉn trÎ ®i ®Õn v­ên hoa cña tr­êng.

- C« cho trÎ quan s¸t vµ gîi ý ®Ó trÎ nªu lªn nhËn xÐt:

- Hoa bỏng cã ®Æc ®iÓm g×? ( th©n, cµnh, l¸, c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m...).

- Hoa bỏng th­êng në vµo mïa nµo?

- Ng­êi ta trång hoa  ®Ó lµm g×? C« gîi ý cho trÎ tr¶ lêi.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vÏ ®Ñp cña c¸c lo¹i hoa.

- Gi¸o dôc trÎ ngoan, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh,biÕt gi÷ g×n m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2: TCV§.

Trß ch¬i 1:Bịt mắt bắt dê.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. một bạn bịt mắt làm người bắt dê, còn các bạn khác làm dê. Bạn làm dê vừa vỗ tay vừa đọc đồng dao bịt mắt bắt dê sao cho bạn bịt mắt không bắt được. bạn nào bị bạn bịt mắt bắt được thì bạn đó phải làm người bịt mắt.

- Cho trÎ ch¬i 2- 3 lÇn

Trß ch¬i 2: H¸i qu¶.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i.Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i (nÕu ch­a chÝnh x¸c c« bæ sung). Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do.

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan, l¸ ch¶, gÊp l¸ kh«.

- C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i c©y, c¸c lo¹i hoa mùa xuân.

- C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

ho¹t ®éng chiÒu    - LQ thơ : Hoa cúc vàng

                                           - Xem băng đĩa về chợ hoa ngày tết

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ : Hoa cúc vàng

- Trẻ biết cảnh vật, không khí khi tết đến ở chợ hoa

2. ChuÈn bÞ:

- Video chợ hoa ngày tết

- Slide thơ : Hoa cúc vàng

3. TiÕn hµnh :

Nội dung 1: LQ thơ: Hoa cúc vàng

Hoạt động 1:

- Cô giới thiệu tên bài thơ: Hoa cúc vàng

- Cô đọc diễn cảm kết hợp tranh minh họa.

Hoạt động 2

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ: hoa cúc thường nở khi tết đến xuân về. Hoa cúc tượng trưng cho mùa xuân

- Cho trẻ đọc thơ cùng cô.

Nội dung 2:  Xem băng đĩa về chợ hoa ngày tết

Hoạt động 1:  

- Khai thác vốn hiểu biết của trẻ

- Cho trẻ xem băng

Hoạt động 2:

- Đàm thoại với trẻ về những gì trẻ được xem

®¸nh gi¸:       

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                             

Thứ 5 ngày 18 tháng 02 năm 2021

HOẠT ĐỘNG HỌC:  Hát+ vỗ nhịp 3/4: "Mùa xuân"

                                        Nghe hát: “Ngày tết quê em”

                                        TCÂN: Hát theo hình vẽ

1. Mục đích  yêu cầu:

 - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát: (Phương nam hoa mai thắm,  phương bắc đào hồng tươi, chỉ nở vào mùa xuân)

 - Hát gõ nhịp 3/4 nhịp nhàng theo bài hát. Rèn luyện sự nhanh nhạy cho trẻ khi chơi TC.

 - Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ chất, biết chăm sóc và bảo vệ cơ thể.

2. Chuẩn bị:

 - Đàn bài hát "Mùa xuân, ngày tết quê em”. Hình vẽ các loại hoa.

- Nhạc cụ.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Hát + gõ nhịp3/4 "Mùa xuân"

- Cô đàn cho trẻ hát "Mùa xuân" Cả lớp, tổ, cá nhân.(Chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô giới thiệu cách hát và vỗ tay theo nhịp 3/4 bài hát "Mùa xuân"

- Cô hỏi lại trẻ cách vỗ nhịp 3/4 như thế nào? (Vỗ 1 phách mạnh, 2 phách nhẹ)

- Bài hát "Mùa xuân"  Nhịp lấy đà, phách nhẹ đầu câu

Câu 1: Phương nam hoa mai thắm

                          m /    n     n /    m/

- Tương tự hát và vỗ tay theo nhịp 3/4 đến hết bài.

- Cô hát và vỗ mẫu cho cả lớp xem 1 lần.

- Cho trẻ thực hiện cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.(Chú ý sửa sai cho trẻ)

Hoạt động 2: Nghe hát "Ngày tết quê em"

- Cô giới thiệu tên bài hát. Cô hát diễn cảm cho trẻ nghe lần 1. Trò chuyện với trẻ về giai điệu, nội dung của bài hát. Hát lần 2 mở băng cho trẻ nghe, cho trẻ hưởng ứng cùng cô

Hoạt động 3:Trò chơi âm nhạc: Hát theo hình vẽ.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cho trẻ hát+ vỗ nhịp 3/4 bài hát: "Mùa xuân"

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t hoa ®ång tiÒn.

1.  Môc ®Ých yªu cÇu:                                               

- Trẻ được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành sức khoẻ trẻ sẽ được tăng cường,

- Trẻ biết đặc điểm của c©y hoa ®ång tiÒn.

- Trẻ được vui chơi thoải mái, được chơi các trò chơi mới.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý cây hoa, không ngắt lá, bẻ cành, biết giữ g×n môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. ChuÈn bÞ:

- Liªn hÖ v­ên hoa cña tr­êng ( cã c©y hoa ®ång tiÒn)

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­ : D©y kÐo co, bãng, «t«, phÊn, l¸ kh«,sái, d©y...

3.  TiÕn hµnh

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t hoa ®ång tiÒn.

- C« cïng trÎ ra s©n, dÉn trÎ ®i ®Õn v­ên hoa cña tr­êng.

- C« cho trÎ quan s¸t vµ gîi ý ®Ó trÎ nªu lªn nhËn xÐt:

- Hoa ®ång tiÒn cã ®Æc ®iÓm g×? ( Cµnh, l¸, c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m....)

- C« gîi ý cho trÎ tr¶ lêi.

- Gi¸o dôc trÎ ngoan, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh,biÕt gi÷ g×n m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2: TCV§.

TC 1:  ChÌo thuyÒn.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cho trẻ nêu luật chơi, cách chơi, cô khái quát lại cho trẻ hiểu râ thêm về cách chơi. Chia trẻ thành 4 đội ngồi xuống sàn thành hàng dọc kẹp chân vào người bạn phía trước, hai tay chống ở sàn nhà. Khi có hiệu lệnh 4 đội thi đua nhau, dùng tay làm mái chèo chèo nhanh về phía trước, đội nào chạy nhanh, không bị đứt thuyền thì đội đó thắng

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

Trß ch¬i 2: Gieo hạt.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i.Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i (nÕu ch­a chÝnh x¸c c« bæ sung).

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

Ho¹t ®éng 3:

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan,l¸ ch¶,gÊp l¸ kh«.

- C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i hoa, qu¶ mïa xu©n.

- C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU: - Nội trợ: Tỉa quả

                                       - Học kidsmart: chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết thực hiện đúng theo các bước tỉa quả

- Trẻ biết cách chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết: nhóm chữ b, d , đ

2.Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ: 1 quả quýt, 1 cái kéo. Mỗi bàn 2 đĩa, 2 khăn lau tay

- Phòng máy sạch sẽ

 3.Tiến hành: 

Nội dung 1: Nội trợ : Tỉa quả

Hoạt động 1:

- Cô giới thiệu các dụng cụ và nguyên liệu để tỉa quả

- Cô làm mẫu: dùng mũi kéo xẻ võ quả quýt ra thành nhiều cánh, sau đó dùng kéo tỉa tròn thành hình cánh hoa rồi xếp ra dĩa

Hoạt động 2:

- Cho trẻ thực hiện.

- Sau đó cùng trình bày ra dĩa

- Nhận xét kết quả thực hiện của trẻ.

- Cho trẻ ăn quả

- Hỏi trẻ ẳn quýt có vị gì? Có lợi gì cho sức khỏe ?

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.

 

Nội dung 1:  Học kidsmart: Chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết: nhóm chữ b,d,đ

Hoạt động1: 

- Cô hướng dẫn cho trẻ vào chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết, vào nhóm chữ b, d, đ và làm theo hướng dẫn?

Hoạt động 2:  

- Cho trẻ thao tác trên máy.

ĐÁNH GIÁ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                           

 

Thứ 6 ngày 19 tháng 02 năm 2021

HOẠT ĐỘNG HỌC: Thơ: Hoa cúc vàng

1.Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc bài thơ: Hoa cúc vàng

- Đọc thơ diễn cảm, nói mạch lạc.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các loài hoa,

2. Chuẩn bị:

- Tranh, slide minh họa nội dung bài thơ. Đàn có bài hát ” Màu hoa"

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài thơ: Hoa cúc vàng

- Cho trẻ hát: Màu hoa

- Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa thường nở vào mùa xuân

* Giới thiệu bài thơ: Hoa cúc vàng

- Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 kết hợp xem slide minh họa.

- Đàm thoại:          

+ Các cháu vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Sáng tác của ai?

+ Trong bài thơ nói về loài hoa gì ? thường nở vào mùa nào?

+ Qua bài thơ con biết được điều gì ?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các loài hoa

Hoạt động 2: - Cho trẻ đọc thơ.

- Trẻ đọc tập thể: tổ, nhóm, cá nhân (cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho trẻ đọc nối tiếp.

Hoạt động 3: Chơi thi xem đội nào nhanh.

- Ngồi thành 2 nhóm xem tranh và xếp tranh theo trình tự nội dung bài thơ.

- Cử đại diện mỗi nhóm lên đọc diễn cảm bài thơ.

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Tham quan d¹o ch¬i.

1.  Môc ®Ých yªu cÇu:

- Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n, yêu quý c¸c c¶nh vËt xung quanh.

- TrÎ sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó kh¸m ph¸ m«i tr­êng c¶nh vËt xung quanh.

- TrÎ ®­îc ch¹y nh¶y, ®äc ®ång dao, ®­îc ch¬i c¸c trß ch¬i míi vµ c¸c trß ch¬i d©n gian.

2.  ChuÈn bÞ:

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­: PhÊn, giÊy, l¸ kh«, bãng,sái, hét h¹t..

3.  TiÕn hµnh:

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Tham quan d¹o ch¬i.

- DÉn trÎ ®i tham quan d¹o ch¬i xung quanh tr­êng (gîi ý cho trÎ nªu lªn nhËn xÐt cña m×nh vÒ quang c¶nh s©n tr­êng, ®å dïng ®å ch¬i, khu«n viªn cña tr­êng, c¸c lo¹i c©y xanh hoa cã trong s©n tr­êng...).

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý, ch¨m sãc c¸c lo¹i hoa gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2:  Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan,l¸ ch¶,gÊp l¸ kh«.

- H­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i c©y cỏ, hoa lá về mùa xuân. C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan, l¸ ch¶, dïng hét h¹t s¾p xÕp c¸c lo¹i hoa, qu¶, c©y xanh

Ho¹t ®éng 3:

- Cho trÎ vÖ sinh s¹ch sÏ tr­íc khi lªn líp.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm  buæi ch¬i sau.

 

Ho¹t ®éng chiÒu:   - Sinh ho¹t v¨n nghÖ.

                                            - Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- TrÎ thuéc c¸c bµi h¸t , bµi th¬ vÒ chñ ®Ò : Cïng móa h¸t mõng xu©n, mïa xu©n ®Õn råi..

- TrÎ m¹nh d¹n tù tin biÓu diÔn v¨n nghÖ.

- BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh vµ cña b¹n.

2. ChuÈn bÞ:

- §µn, ph¸ch gâ, n¬ tay, b¨ng ®Üa, phiÕu bÐ ngoan.

3. TiÕn hµnh:

Nội dung 1 : Ca móa tËp thÓ

Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ h¸t: mùa xuân

- Cho trÎ nghe b¸i h¸t :  Em thªm 1 tuæi, cïng móa h¸t mõng xu©n, mùa xuân ơi, ngày tết quê em

- Cho trÎ ®äc th¬: Hoa cóc vµng.

- KÓ chuyÖn: Sù tÝch mïa xu©n, sù tÝch b¸nh ch­ng b¸nh dµy.

Ho¹t ®éng 2: C« giíi thiÖu lÇn l­ît vµ cho trÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò, ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ nhót nh¸t.

Nội dung 2: B×nh bÇu bÐ ngoan

Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ nhËn xÐt ( B¹n nµo ngoan, ch­a ngoan, V× sao?)

- C« nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¶ líp trong tuÇn

- NhËn xÐt tõng c¸ nh©n trÎ.

- Tuyªn  d­¬ng trÎ ngoan cã cè g¾ng, nh¾c nhë trÎ ch­a ngoan

Ho¹t ®éng 2: DÆn dß trÎ vÒ nhµ v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ.

 

§¸nh gi¸:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

chuyªn m«n duyÖt:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Hồ Xá, ngày 4 tháng 02 năm 2021

                                                                                                           

KT. HIỆU TRƯỞNG                                                            GV lập kế hoạch

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Nguyễn Thị Ngọc Hảo                                                            Trần Thị Việt Hà

                                                                                                             

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Lan Hương

 

 

Chñ ®Ò nh¸nh 2 : Mùa xuân tươi đẹp đã về

Tõ ngµy 15/ 02 ®Õn ngµy 19/ 02/ 2021

                                  

Môc tiªu:

1. KiÕn thøc:

- TrÎ biết thời  tiết, cây cối con vật, các hoạt động của con người trong mùa xuân.

- Biết chuyền bóng qua đầu, qua chân, không làm rơi bóng

- TrÎ biết trang trí bưu thiếp ngày tết

- TrÎ nhí tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, thuộc thơ:  Hoa cúc vàng

- Nhận biết chữ cái b,d,đ có trong từ chỉ  tên các loại hoa, quả, hoạt ®éng vµo ngày tết

2. Kü n¨ng:

- Rèn kỹ năng phát âm, nói mạch lạc, kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi và cách cầm bút, chơi trò chơi với chữ cái b,d,đ 

- RÌn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, th¶o luËn nhãm.

- RÌn cho trÎ kü n¨ng t« ch÷ c¸i: b, d, ®.

- RÌn kü n¨ng vẽ, in ấn

- RÌn kü n¨ng chuyền bóng qua đầu, qua chân, kỹ năng chơi trò chơi

- RÌn kü n¨ng vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh m«i tr­êng.

- RÌn mét sè kü n¨ng lao ®éng ®¬n gi¶n: dän ®å dïng ®å ch¬i, s¾p xÕp bµn ghÕ gän gµng.

3. Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vÏ ®Ñp của mùa xuân.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc cho c©y nh­ t­íi n­íc, b¾t s©u, nhæ cá..

- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh tr­êng líp s¹ch sÏ, gi÷ g×n m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp.

chuÈn bÞ:

- §å dïng cña c«:

- Slide minh họa thơ : Hoa cúc vàng

- Tranh mẫu tạo hình : trang trí thiệp ngày tết

- Tranh tËp t« ch÷ c¸i : b, d, ®

- §µn nh¹c bµi h¸t : Sắp đến tết rồi, ngày tết quê em

- Tranh, video thiªn nhiªn, c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi trong ngày tết

- 4 quả bóng.

- §å dïng cña trÎ.

- Phách gõ

+ §å ch¬i ë c¸c gãc:

- Gãc x©y dùng : C¸c khèi: vu«ng, ch÷ nhËt, lâi pin, c©y xanh, hoa, qu¶, cá.

- §å ch¬i ë gãc ph©n vai: §å ch¬i b¸n hµng, ch¬i mÑ con: tr¸i c©y b»ng nhùa, bánh chưng, bánh tét

- Gãc häc tËp : L«t«, s¸ch, tranh vÏ vÒ mùa xuân

- Gãc th­ viÖn: S¸ch, b¸o, tranh truyÖn vÒ chñ ®Ò: TÕt vµ mïa xu©n.

+ Đồ dùng học toán: So s¸nh, thªm bít trong ph¹m vi 8.

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch thùc hiÖn

Th

ND

2

3

4

5

6

Trß chuyÖn

- Trß chuyÖn víi trÎ: về mùa xuân, thời tiết, thiên nhiên, cảnh vật, hoạt động của con người trong mùa xuân.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt cảm nhận vẽ đẹp của con người trong mùa xuân, biết ăn mặc phù hợp thời tiết.

ThÓ dôc s¸ng

* H§1: LuyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y

* H§2: BTPTC

TËp theo bµi h¸t “ Em thêm một tuổi”

+ H« hp: Thæi bãng bay

+ Tay: Hai tay đưa ra tr­íc lªn cao  (2Lx8N)

+ Ch©n: §øng khuþ gèi (2Lx8N)

+ Bng: §øng cói ng­êi vÒ tr­íc (2Lx8N)

+ Bt : Bt t¸ch ch©n khÐp ch©n (2Lx8N)

HĐH

Chuyền bóng qua đầu qua chân

Mùa xuân tươi đẹp đã về

Tập tô chữ cái : b, d, đ.

Hát+ vỗ nhịp 3/4: "Mùa xuân"

                              

Thơ: Hoa cúc vàng

HĐNT

 

 

 

 

 

QS thời tiết mùa xuân.

TC : Rồng rắn lên mây, lộn cầu vòng.

QS hoa hồng.

TC: MÌo ®uæi chuét, cây cao cỏ thấp.

QS hoa bỏng.

Tc: Bịt mắt bắt dê, hái quả.

QS hoa đồng tiền.

TC: Chèo thuyền, gieo hạt.

D¹o ch¬i 

 

 

 

 

HĐG

* H§1: Giíi thiÖu chñ ®Ò ch¬i, c¸c gãc ch¬i

   H§2: C« ®i ®Õn tõng gãc ch¬i h­íng dÉn thªm cho trÎ vÒ hµnh ®éng ch¬i, vai ch¬i, giao tiÕp, mèi quan hÖ trong khi ch¬i, xö lý t×nh huèng..

- XD: X©y chợ hoa ngày tết

- PV: bán trái cây, bánh chưng bánh tét, gia đình

- NT: + Ch¬i nh¹c cô, h¸t móa ®äc th¬ kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò tết, mïa xu©n.

+ T« mµu, vÏ, xÐ d¸n c¸c lo¹i hoa mai, hoa đào, gói bánh chưng

- HT:  So s¸nh thªm bít trong ph¹m vi 9, cắt các số từ lịch củ.

* H§3:  C« gîi ý cho tõng nhãm nhËn xÐt vÒ nhãm ch¬i cña m×nh ( ch¬i g×, ch¬i nh­ thÕ nµo, ý thøc c¸c b¹n trong nhãm khi ch¬i) sau ®ã thu dän ®å dïng

- C« nhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau. Thu dän ®å dïng

HĐC

- Gi¶i c©u ®è v mùa xuân

- Rèn k năng ra tay

- LQTC:

Ném vòng  cổ  chai.

- RÌn ho¹t ®éng gãc

 

- LQC: thơ: Hoa cúc vàng

- Xem b¨ng ®Üa vÒ ch hoa ngày tết

- Ni tr: Tỉa quả

-Hc Kidsmart.

- Ca móa h¸t tËp thÓ

- Nªu gư­¬ng cuèi tuÇn

             

                                                 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thø 2 ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2021

 

HOẠT ĐỘNG HỌC  : ChuyÒn bãng qua ®Çu qua ch©n

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biÕt chuyÒn bãng qua ®Çu qua ch©n ®óng kü thuËt.

- RÌn kü n¨ng chuyÒn bãng b»ng 2 tay, ®ãn bãng b»ng 2 tay.

- Phát triển cơ tay, cơ chân, cơ bụng cho trẻ. Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhạy

- Giáo dục trẻ có ý thức học tập.

2. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng

- 4 qu¶ bãng, 36 gậy thể dục

- Mò c¸o, mò thá, nhạc bài hát: sắp đến tết rồi

3. Tiến hành:

 Hoạt động 1: Luyện các kiểu đi chạy. Tập trên nền nhạc: Sắp đến tết rồi

- Đi chạy kết hợp các kiểu 2 vòng sân( Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, ®i b»ng mÐp bµn ch©n, chạy nhanh, chạy chậm )

Hoạt động 2: Bài tập phát triển chung. Tập với gậy

- Tay: Tay đưa ngang lên cao. (3Lx8N)

- Bụng: Hai tay lên cao cúi gập người về phía trước (3Lx8N)

- Chân: Ngồi khụy gối (2Lx8N)

- Bật nhảy: Bật chụm tách chân (2Lx8N)

Hoạt động 3: ChuyÒn bãng qua ®Çu qua ch©n.

- TrÎ ®øng thµnh hình vuông

 Đội hình:

                 x   x   x   x   x   x   x   x   x 

                x                                       x

                x                                       x

                x                                       x

                x                                       x

                x   x   x   x   x   x   x   x   x  

- Cô giới thiệu tên bài tập:  Chuyền bóng qua đầu qua chân.

- Cô làm mẫu:
- Làm mẫu lần 1: Làm mẫu toàn phần

- Làm mẫu lần 2: Miêu tả + giải thích:

TTCB: Cô đứng đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay, khi có hiệu lệnh thì cô đưa bóng lên cao, ng­êi h¬i ng÷a  ra phía sau chuyền qua đầu cho người đứng sau, người đứng sau đón bóng bằng 2 tay vào khoảng trống của quả bóng. Tương tự cho đến hết hàng. Khi ng­êi cuèi cïng trong hµng ®ãn bãng th× quay người cúi xuống chuyền bóng qua chân cho bạn ở phía sau, bạn phía sau cũng cúi người và đón bóng bằng 2 tay vào khoảng trống của quả bóng, tương tự chuyền bóng cho các bạn cho đến hết hàng. Chó ý 2 ch©n réng b»ng vai, kh«ng lµm r¬i bãng.

- Hỏi lại tên vận động. Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô mời 4 trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện bài tập: Chuyền bóng qua đầu qua chân.

- Cho cả lớp thực hiện 2- 3 lần. Cô sửa sai khuyến khích trẻ.

Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát và động viên, sửa sai cho trẻ. (Nhắc trẻ khi chuyền bóng bằng 2 tay, đón bóng bằng 2 tay, không làm rơi bóng)

- Sau khi trẻ thực hiện thành thạo cô cho trẻ xếp đội hình 4 hàng dọc thực hiện lại vận động theo hình thức thi đua

- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô bao quát lớp, nhận xét kết quả thực hiện của 4 tổ và tuyên dương cả lớp

- Sau khi cả lớp đã thực hiện xong bài tập cô mời 4 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện lại để củng cố kỹ năng cho cả lớp.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ thực hiện tốt, động viên trẻ thực hiện chưa tốt cố gắng để lần sau thực hiện tốt hơn.
- Cho trẻ chuyển đội hình thành  2 hàng dọc đối diện nhau để tham gia trò chơi.

Hoạt động 4: Trò chơi:  Cáo và thỏ

- C« nªu tªn trß ch¬i: Cáo và thỏ

- Cho 1-2 trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: 

- Một bạn làm “cáo” giả vờ ngủ ở trong hang, còn các bạn khác làm “thỏ”. “Thỏ” đi kiếm ăn, vừa đi vừa hát “ trời nắng trời mưa” gặp “cáo” thì bị “cáo” đuổi bắt. Bạn nào bị “cáo” bắt được thì phải làm “cáo” thay cho bạn đó

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần

- Cô động viên khuyến khích trẻ trong mỗi lần chơi

Hoạt động 5: Cho trẻ đi lại hít thở  nhẹ nhàng  1 - 2 vòng quanh sân

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t thêi tiÕt mùa xuân.

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- TrÎ biÕt quan s¸t thêi tiÕt vµ nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt mùa xuân.

- TrÎ biÕt ý nghÜa,tÇm quan träng cña thêi tiÕt ®èi víi con ng­êi, con vËt vµ thiªn nhiªn.

- TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ ch¬i c¸c trß ch¬i míi.

- Gi¸o dôc trÎ ¨n mÆc phï hîp thêi tiÕt ®Ó b¶o ®¶m søc kháe.

2. ChuÈn bÞ:

- PhÊn, bãng, l¸ kh«, mét sè ®å ch¬i d©n gian.

3. TiÕn hµnh:

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

 Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t thêi tiÕt mùa xuân.

- C« dÉn trÎ ra s©n, cho trÎ nªu nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt.

- Thêi tiÕt mùa xuân nh­ thÕ nµo?  ( có mưa phùn, n¾ng nhÑ...)

- Con thÝch thời tiết mùa nào trong năm?

- Gi¸o dôc trÎ khi ®i d­íi trêi m­a ph¶i mÆc ¸o m­a.

- MÆc ¸o quÇn phï hîp thêi tiÕt nhÊt lµ khi thêi tiÕt l¹nh th× ph¶i mÆc ¸o Êm, quµng kh¨n, ®éi mò.

 Ho¹t ®éng 2: TCV§.

Trß ch¬i 1: Rång r¾n lªn  m©y.

- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi, nếu còn thiếu thì cô bổ sung : chia lớp thành nhóm nhỏ. Một bạn trong nhóm làm thầy thuốc, một bạn làm mẹ đứng đầu, còn các bạn khác nắm đuôi áo nhau thành một hàng. Mẹ con rồng rắn đi mua thuốc vừa đi vừa đọc bài đồng dao : rồng rắn lên mây, đến gặp thầy thuốc xin thuốc. khi thầy thuốc đuổi bắt thì mẹ phải ngăn không cho thầy thuốc bắt con. Bạn nào bị thầy thuốc bắt thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2, 3 lần

Trß ch¬i 2: lén cÇu vång.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i,cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i(nÕu cßn thiÕu hoÆc ch­a chÝnh x¸c th× c« bæ sung).

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn

Ho¹t ®éng 3:

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan, l¸ ch¶. C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ thiªn nhiªn, c¶nh vËt mïa xu©n. C« h­íng dÉn trÎ c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU: - Rèn kỹ năng rửa tay

                                       - Giải câu đố về ngày tết.

1. Mục đích  yêu cầu:

- Trẻ nhớ đ­ược tên, hiểu đ­ược nội dung chuyện.

- Trẻ biết giải câu đố về ngày tết.

2. Chuẩn bị:

- Khăn, xà phòng

- Các câu đố về ngày tết.

 3.Tiến hành:  

Nội dung 1: Rèn kỹ năng rửa tay

Hoạt động 1 :

- Cho trẻ quan sát, thảo luận tranh minh họa quy trình rửa tay

Hoạt động 2 :

- Cô nêu quy trình rửa tay

- Cô làm mẫu kết hợp miêu tả

Bước 1: Làm ướt tay, xoa xà phòng

Bước 2: Cuốn và xoay ngón tay

Bước 3: Rửa mu bàn tay

Bước 4: Rửa kẽ ngón tay

Bước 5: Rửa đầu ngón tay

Bước 6: Rửa sạch bằng xà phòng theo trình tự từ cổ tay xuống mu bàn tay và đầu ngón tay sau đó lau khô tay

Hoạt động 3 :

- Cho trẻ nhắc lại quy trình rửa tay và thực hành. Cô chú ý hướng dẫn thêm cho trẻ chưa thực hiện được

Nội dung 2: Giải câu đố về mùa xuân

Hoạt động 1:

C« ®äc 1 sè c©u ®è

 Hoa ®µo: “Hoa g× nho nhá, c¸nh mµu hång t­¬i,

                 hÔ thÊy hoa c­êi, ®óng lµ tÕt ®Õn.

 Hoa mai: “Hoa ®µo ngoµi b¾c, Hoa g× trong nam,

                 c¸nh nhã mµu vµng, cïng vui ®Õn tÕt”

C©y quÊt:C©y g× l¸ nhá, qu¶ nã xinh xinh,

                 vµng t­¬i trÜu cµnh,bµy trong ngµy tÕt

Hoạt động 2

- Trẻ lắng nghe và đọc thuộc lời câu đố và giải câu đố

 

ĐÁNH GIÁ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….                                                                                   

 

Thø 3 ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 2021

Ho¹t ®éng häcMùa xuân tươi đẹp đã về

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết thời  tiết, cây cối con vật, các hoạt động của con người trong mùa xuân.

- Kỹ năng quan sát , nói mạch lạc, chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ yêu quý vẽ đẹp của thiên nhiên trong mùa xuân.

2. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh hoa đào, hoa mai, các loại.  Tranh chơi trò chơi.

- Đàn có bài hát “Mùa xuân, Mùa xuân đến rồi”, thơ cây đào.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Trò chuyện - Thảo luận nhóm.

- Cho trẻ hát bài “Mùa xuân”

- Trò chuyện về mùa xuân.

- Các con có thích mùa xuân về không? Vì sao?

- Cho trẻ đọc thơ cây đào và về ngồi thành 3 nhóm

+ Nhóm 1: QS và thảo luận tranh hoa đào, mai, cúc...các loại cây đâm chồi nảy lộc.

+ Nhóm 2: Quan sát và thảo luận tranh các loại quả.

+ Nhóm 3: QS thảo luận tranh các hoạt động trong mùa xuân: Đi lễ hội, trồng cây

Hoạt động 2: Khám phá về mùa xuân.

- Đọc câu đố về mùa xuân.

- Cho trẻ kể mùa xuân có các loại hoa quả gì? Cây cối như thế nào?

- Thời tiết của mùa xuân như thế nào? (Thời tiết ấm dần lên, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở…)

- Mùa xuân có lễ hội gì? ( Ngày tết nguyên đán, Tết trồng cây, lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Hùng)

- Mùa xuân là mùa thứ mấy của năm?

- Các con có thích mùa xuân về không? Vì sao?

- Cho trẻ đọc thơ “Hoa đào” đi lên ngồi thành 3 tổ.

- Cho trẻ xem clip lễ hội chùa Hương.

Hoạt động 3: Ai khéo tay

- Cho trẻ hoạt động nhóm.

+ Nhóm 1: Nặn các loại quả có trong mùa xuân.

+ Nhóm 2: Vẽ, tô màu các loại hoa.

+ Nhóm 3: Làm xúc xích, thiệp ngày tết.

- Kết thúc hát “Mùa xuân”

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t c©y hoa hồng.

1.Môc ®Ých yªu cÇu:                                                 

- Trẻ được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành sức khoẻ trẻ sẽ được tăng cường,

- Trẻ biết đặc điểm của hoa hồng ( c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m)

- Trẻ được vui chơi thoải mái, được chơi các trò chơi mới.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý c¸c lo¹i hoa, không ngắt lá, bẻ cành, biết giữ g×n môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. ChuÈn bÞ:

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­ : Mò mÌo, mò chuét, bãng, «t«, phÊn, l¸ kh«,sái, d©y...

3.  TiÕn hµnh :

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t c©y hoa hồng.

- C« cïng trÎ ra s©n, dÉn trÎ ®i ®Õn v­ên hoa cña tr­êng.

- C« cho trÎ quan s¸t vµ gîi ý ®Ó trÎ nªu lªn nhËn xÐt:

- C©y hoa hồng cã ®Æc ®iÓm g×? ( cã gèc c©y, th©n, cµnh, l¸, c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m...). hoa hồng th­êng në vµo mïa nµo trong n¨m?

- Ng­êi ta trång hoa ®Ó lµm g×? C« gîi ý cho trÎ tr¶ lêi.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vÏ ®Ñp cña c¸c lo¹i hoa.

- Gi¸o dôc trÎ ngoan, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh,biÕt gi÷ g×n m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2: TCV§.

Trß ch¬i 1: MÌo ®uæi chuét.

- Cô cho trẻ nh¾c l¹i cách chơi , luËt ch¬i nếu còn thiếu cô bổ sung : Cho một bạn làm mèo và một bạn làm chuột, còn các bạn khác đứng thành vòng tròn cầm tay nhau đưa lên cao. Bạn làm mèo phải đuổi bạn làm chuột, khi bạn chuột chạy đến đâu thì bạn mèo phải chạy đến đó. Nếu bạn mèo bắt được chuột thì mèo sẽ thắng, còn mèo không bắt được chuột thì mèo thua.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

Trß ch¬i 2: C©y cao cá thÊp.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i.Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i (nÕu ch­a chÝnh x¸c c« bæ sung). Trẻ chơi theo lời “cây cao” thì đứng lên, “cỏ thấp” thì ngồi xuống

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

Ho¹t ®éng 3:

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan,l¸ ch¶,gÊp l¸ kh«.

- C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i hoa.

- C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU:  - LQTC: Ném vòng cổ chai

                                         - HĐG

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết cách chơi, luật chơi, biết chơi trò chơi: Ném vòng cổ chai

- Biết chơi các góc như buổi sáng, biết tạo mối quan hệ trong quá trình chơi

2. Chuẩn bị:

- Chai, vòng

- Đồ chơi các góc

3. Tiến hành:

Nội dung 1: LQTC: “Ném vòng cổ chai”

Hoạt động1

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi:  Đứng trước vạch mức cách chai 1,2 m, nhắm thẳng vào chai sau đó ném vòng vào đúng cổ chai, nếu bị rơi ra ngoài thì không được tính. Lần lượt từng bạn lên chơi.

Hoạt động 2:  

- Cho trẻ chơi.

- Cô bao quát trẻ trong khi chơi

Nội dung 2 : RÌn ho¹t ®éng gãc

 Ho¹t ®éng1 :

- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung của góc chơi

- Nhăc nhở trẻ về hành vi chơi, vai chơi, kỷ năng chơi, giao tiếp trong khi chơi

 Ho¹t ®éng2:

- Cho trÎ ch¬i ë gãc x©y dùng vµ ph©n vai, c« ®i ®Õn tõng gãc gîi ý h­íng dÉn thªm cho trÎ: hµnh ®éng ch¬i, vai ch¬i, phèi hîp khi ch¬i, giao tiÕp khi ch¬i, mèi quan hÖ qua l¹i, kÕt qu¶ ch¬i

ĐÁNH GIÁ:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                        

Thø 4 ngµy 17  th¸ng 02 n¨m 2021

HOẠT ĐỘNG HỌC: Tập tô chữ cái  b,d,đ

1. Mục đích  yêu cầu:

- Nhận biết chữ cái b,d,đ có trong từ chỉ  tên các loại hoa, quả, hoạt động trong, mïa xu©n, ngày tết.

-  Rèn kỹ năng phát âm, nói mạch lạc, kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi và cách cầm bút, chơi trò chơi với chữ cái b,d,đ

- Giáo dục trẻ ý thức học tập.

2. Chuẩn bị:

- Tranh hướng dẫn tập tô CC: b,d,đ các loại hoa, quả, hoạt động cña con ng­êi trong mïa xu©n: hoa ®µo, bÐ ®i du xu©n, qu¶ ®u ®ñ, b¸nh ch­ng...

-Vở tập tô, bút chì, bút màu.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Tập tô chữ b

Trò chơi tìm các loại hoa, quả, hoạt động trong, mïa xu©n, ngày tết có tên gọi chứa chữ cái b

 Hướng dẫn trẻ tập tô.

 Treo tranh cho trẻ đọc từ trong tranh, cho trẻ phát âm chữ cái.

- Cô giới thiệu chữ b in rỗng, b viết thường.

- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi học( ngồi ngay ngắn, đầu không cúi gần vở không tì ngực vào bàn, cầm bút bằng 3 ngón tay của bàn tay phải: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, không cầm cao quá, thấp quá)

- Tô chữ cái ở dòng kẻ in mờ, tô theo chiều mũi tên, tô trung khít víi nét chấm mờ, tô từ trái sang phải, tô chữ thứ nhất xong chuyển sang tô chữ thứ 2 cứ như thế cho đến hết dòng.

- Cho trẻ tô chữ cái.

- Sau khi trẻ tô xong 1 chữ cô cho trẻ dừng bút vận động tay nhẹ rồi mới chuyển sang h­íng dÉn tô chữ cái khác.

- Trong khi trẻ tô cô đi từng bàn h­íng dÉn thêm cho trẻ và nhắc trẻ tư thế ngồi học, cách cầm bút đúng

Hoạt động 2:  Tập tô chữ d

Trò chơi: Gạch chân dưới chữ cái d trong bài đồng dao “ lúa ngô là cô đậu nành”

Hướng dẫn trẻ tô chữ d ( tương tự chữ b)

Hoạt động 3:  Tập tô chữ đ

Cho trẻ đọc đồng dao “ đi cầu đi quán”- đọc luyện phát âm chữ đ

 Hướng dẫn trẻ tập tô chữ đ ( tương tự chữ b)

Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm

- Gần cuối giờ cho trẻ đưa vở lên cùng xem chung cho trẻ nhận xét kết quả tô của mình và của bạn, cô nhận xét sản phẩm của trẻ.

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t hoa bỏng

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

-Trẻ được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành sức khoẻ trẻ sẽ được tăng cường,

- Trẻ biết đặc điểm của hoa bỏng ( c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m)

- Trẻ được vui chơi thoải mái, được chơi các trò chơi mới.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý c¸c lo¹i hoa, không ngắt lá, bẻ cành, biết giữ g×n môi trường xanh, sạch, đẹp.  

2. ChuÈn bÞ:

- Mò dª, kh¨n bÞt m¾t.

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­ bóng, «t«, phÊn, l¸ kh«,sái, d©y...

3.  TiÕn hµnh :

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t hoa bỏng.

- C« cïng trÎ ra s©n, dÉn trÎ ®i ®Õn v­ên hoa cña tr­êng.

- C« cho trÎ quan s¸t vµ gîi ý ®Ó trÎ nªu lªn nhËn xÐt:

- Hoa bỏng cã ®Æc ®iÓm g×? ( th©n, cµnh, l¸, c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m...).

- Hoa bỏng th­êng në vµo mïa nµo?

- Ng­êi ta trång hoa  ®Ó lµm g×? C« gîi ý cho trÎ tr¶ lêi.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vÏ ®Ñp cña c¸c lo¹i hoa.

- Gi¸o dôc trÎ ngoan, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh,biÕt gi÷ g×n m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2: TCV§.

Trß ch¬i 1:Bịt mắt bắt dê.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. một bạn bịt mắt làm người bắt dê, còn các bạn khác làm dê. Bạn làm dê vừa vỗ tay vừa đọc đồng dao bịt mắt bắt dê sao cho bạn bịt mắt không bắt được. bạn nào bị bạn bịt mắt bắt được thì bạn đó phải làm người bịt mắt.

- Cho trÎ ch¬i 2- 3 lÇn

Trß ch¬i 2: H¸i qu¶.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i.Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i (nÕu ch­a chÝnh x¸c c« bæ sung). Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do.

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan, l¸ ch¶, gÊp l¸ kh«.

- C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i c©y, c¸c lo¹i hoa mùa xuân.

- C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

ho¹t ®éng chiÒu    - LQ thơ : Hoa cúc vàng

                                           - Xem băng đĩa về chợ hoa ngày tết

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ : Hoa cúc vàng

- Trẻ biết cảnh vật, không khí khi tết đến ở chợ hoa

2. ChuÈn bÞ:

- Video chợ hoa ngày tết

- Slide thơ : Hoa cúc vàng

3. TiÕn hµnh :

Nội dung 1: LQ thơ: Hoa cúc vàng

Hoạt động 1:

- Cô giới thiệu tên bài thơ: Hoa cúc vàng

- Cô đọc diễn cảm kết hợp tranh minh họa.

Hoạt động 2

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ: hoa cúc thường nở khi tết đến xuân về. Hoa cúc tượng trưng cho mùa xuân

- Cho trẻ đọc thơ cùng cô.

Nội dung 2:  Xem băng đĩa về chợ hoa ngày tết

Hoạt động 1:  

- Khai thác vốn hiểu biết của trẻ

- Cho trẻ xem băng

Hoạt động 2:

- Đàm thoại với trẻ về những gì trẻ được xem

®¸nh gi¸:       

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                             

Thứ 5 ngày 18 tháng 02 năm 2021

HOẠT ĐỘNG HỌC:  Hát+ vỗ nhịp 3/4: "Mùa xuân"

                                        Nghe hát: “Ngày tết quê em”

                                        TCÂN: Hát theo hình vẽ

1. Mục đích  yêu cầu:

 - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát: (Phương nam hoa mai thắm,  phương bắc đào hồng tươi, chỉ nở vào mùa xuân)

 - Hát gõ nhịp 3/4 nhịp nhàng theo bài hát. Rèn luyện sự nhanh nhạy cho trẻ khi chơi TC.

 - Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ chất, biết chăm sóc và bảo vệ cơ thể.

2. Chuẩn bị:

 - Đàn bài hát "Mùa xuân, ngày tết quê em”. Hình vẽ các loại hoa.

- Nhạc cụ.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Hát + gõ nhịp3/4 "Mùa xuân"

- Cô đàn cho trẻ hát "Mùa xuân" Cả lớp, tổ, cá nhân.(Chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô giới thiệu cách hát và vỗ tay theo nhịp 3/4 bài hát "Mùa xuân"

- Cô hỏi lại trẻ cách vỗ nhịp 3/4 như thế nào? (Vỗ 1 phách mạnh, 2 phách nhẹ)

- Bài hát "Mùa xuân"  Nhịp lấy đà, phách nhẹ đầu câu

Câu 1: Phương nam hoa mai thắm

                          m /    n     n /    m/

- Tương tự hát và vỗ tay theo nhịp 3/4 đến hết bài.

- Cô hát và vỗ mẫu cho cả lớp xem 1 lần.

- Cho trẻ thực hiện cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.(Chú ý sửa sai cho trẻ)

Hoạt động 2: Nghe hát "Ngày tết quê em"

- Cô giới thiệu tên bài hát. Cô hát diễn cảm cho trẻ nghe lần 1. Trò chuyện với trẻ về giai điệu, nội dung của bài hát. Hát lần 2 mở băng cho trẻ nghe, cho trẻ hưởng ứng cùng cô

Hoạt động 3:Trò chơi âm nhạc: Hát theo hình vẽ.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cho trẻ hát+ vỗ nhịp 3/4 bài hát: "Mùa xuân"

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Quan s¸t hoa ®ång tiÒn.

1.  Môc ®Ých yªu cÇu:                                               

- Trẻ được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành sức khoẻ trẻ sẽ được tăng cường,

- Trẻ biết đặc điểm của c©y hoa ®ång tiÒn.

- Trẻ được vui chơi thoải mái, được chơi các trò chơi mới.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý cây hoa, không ngắt lá, bẻ cành, biết giữ g×n môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. ChuÈn bÞ:

- Liªn hÖ v­ên hoa cña tr­êng ( cã c©y hoa ®ång tiÒn)

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­ : D©y kÐo co, bãng, «t«, phÊn, l¸ kh«,sái, d©y...

3.  TiÕn hµnh

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t hoa ®ång tiÒn.

- C« cïng trÎ ra s©n, dÉn trÎ ®i ®Õn v­ên hoa cña tr­êng.

- C« cho trÎ quan s¸t vµ gîi ý ®Ó trÎ nªu lªn nhËn xÐt:

- Hoa ®ång tiÒn cã ®Æc ®iÓm g×? ( Cµnh, l¸, c¸nh hoa, nhuþ hoa, mµu s¾c, h­¬ng th¬m....)

- C« gîi ý cho trÎ tr¶ lêi.

- Gi¸o dôc trÎ ngoan, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh,biÕt gi÷ g×n m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2: TCV§.

TC 1:  ChÌo thuyÒn.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cho trẻ nêu luật chơi, cách chơi, cô khái quát lại cho trẻ hiểu râ thêm về cách chơi. Chia trẻ thành 4 đội ngồi xuống sàn thành hàng dọc kẹp chân vào người bạn phía trước, hai tay chống ở sàn nhà. Khi có hiệu lệnh 4 đội thi đua nhau, dùng tay làm mái chèo chèo nhanh về phía trước, đội nào chạy nhanh, không bị đứt thuyền thì đội đó thắng

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

Trß ch¬i 2: Gieo hạt.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i.Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i (nÕu ch­a chÝnh x¸c c« bæ sung).

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

Ho¹t ®éng 3:

- Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan,l¸ ch¶,gÊp l¸ kh«.

- C« h­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i hoa, qu¶ mïa xu©n.

- C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU: - Nội trợ: Tỉa quả

                                       - Học kidsmart: chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết thực hiện đúng theo các bước tỉa quả

- Trẻ biết cách chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết: nhóm chữ b, d , đ

2.Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ: 1 quả quýt, 1 cái kéo. Mỗi bàn 2 đĩa, 2 khăn lau tay

- Phòng máy sạch sẽ

 3.Tiến hành: 

Nội dung 1: Nội trợ : Tỉa quả

Hoạt động 1:

- Cô giới thiệu các dụng cụ và nguyên liệu để tỉa quả

- Cô làm mẫu: dùng mũi kéo xẻ võ quả quýt ra thành nhiều cánh, sau đó dùng kéo tỉa tròn thành hình cánh hoa rồi xếp ra dĩa

Hoạt động 2:

- Cho trẻ thực hiện.

- Sau đó cùng trình bày ra dĩa

- Nhận xét kết quả thực hiện của trẻ.

- Cho trẻ ăn quả

- Hỏi trẻ ẳn quýt có vị gì? Có lợi gì cho sức khỏe ?

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.

 

Nội dung 1:  Học kidsmart: Chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết: nhóm chữ b,d,đ

Hoạt động1: 

- Cô hướng dẫn cho trẻ vào chơi trong ngôi nhà văn học và chữ viết, vào nhóm chữ b, d, đ và làm theo hướng dẫn?

Hoạt động 2:  

- Cho trẻ thao tác trên máy.

ĐÁNH GIÁ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                           

 

Thứ 6 ngày 19 tháng 02 năm 2021

HOẠT ĐỘNG HỌC: Thơ: Hoa cúc vàng

1.Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc bài thơ: Hoa cúc vàng

- Đọc thơ diễn cảm, nói mạch lạc.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các loài hoa,

2. Chuẩn bị:

- Tranh, slide minh họa nội dung bài thơ. Đàn có bài hát ” Màu hoa"

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài thơ: Hoa cúc vàng

- Cho trẻ hát: Màu hoa

- Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa thường nở vào mùa xuân

* Giới thiệu bài thơ: Hoa cúc vàng

- Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 kết hợp xem slide minh họa.

- Đàm thoại:          

+ Các cháu vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Sáng tác của ai?

+ Trong bài thơ nói về loài hoa gì ? thường nở vào mùa nào?

+ Qua bài thơ con biết được điều gì ?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các loài hoa

Hoạt động 2: - Cho trẻ đọc thơ.

- Trẻ đọc tập thể: tổ, nhóm, cá nhân (cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho trẻ đọc nối tiếp.

Hoạt động 3: Chơi thi xem đội nào nhanh.

- Ngồi thành 2 nhóm xem tranh và xếp tranh theo trình tự nội dung bài thơ.

- Cử đại diện mỗi nhóm lên đọc diễn cảm bài thơ.

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi: Tham quan d¹o ch¬i.

1.  Môc ®Ých yªu cÇu:

- Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n, yêu quý c¸c c¶nh vËt xung quanh.

- TrÎ sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó kh¸m ph¸ m«i tr­êng c¶nh vËt xung quanh.

- TrÎ ®­îc ch¹y nh¶y, ®äc ®ång dao, ®­îc ch¬i c¸c trß ch¬i míi vµ c¸c trß ch¬i d©n gian.

2.  ChuÈn bÞ:

- Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi nh­: PhÊn, giÊy, l¸ kh«, bãng,sái, hét h¹t..

3.  TiÕn hµnh:

Cho trẻ ra ngoài trời, nhận xét thời tiết trong ngày, giáo dục trẻ ăn mang phù hợp với thời tiết

Ho¹t ®éng 1: Tham quan d¹o ch¬i.

- DÉn trÎ ®i tham quan d¹o ch¬i xung quanh tr­êng (gîi ý cho trÎ nªu lªn nhËn xÐt cña m×nh vÒ quang c¶nh s©n tr­êng, ®å dïng ®å ch¬i, khu«n viªn cña tr­êng, c¸c lo¹i c©y xanh hoa cã trong s©n tr­êng...).

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý, ch¨m sãc c¸c lo¹i hoa gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng s¹ch sÏ.

Ho¹t ®éng 2:  Ch¬i tù do víi c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan,l¸ ch¶,gÊp l¸ kh«.

- H­íng dÉn trÎ dïng phÊn vÏ c¸c lo¹i c©y cỏ, hoa lá về mùa xuân. C« h­íng dÉn trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian nh­ « ¨n quan, l¸ ch¶, dïng hét h¹t s¾p xÕp c¸c lo¹i hoa, qu¶, c©y xanh

Ho¹t ®éng 3:

- Cho trÎ vÖ sinh s¹ch sÏ tr­íc khi lªn líp.

- NhËn xÐt rót kinh nghiÖm  buæi ch¬i sau.

 

Ho¹t ®éng chiÒu:   - Sinh ho¹t v¨n nghÖ.

                                            - Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- TrÎ thuéc c¸c bµi h¸t , bµi th¬ vÒ chñ ®Ò : Cïng móa h¸t mõng xu©n, mïa xu©n ®Õn råi..

- TrÎ m¹nh d¹n tù tin biÓu diÔn v¨n nghÖ.

- BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh vµ cña b¹n.

2. ChuÈn bÞ:

- §µn, ph¸ch gâ, n¬ tay, b¨ng ®Üa, phiÕu bÐ ngoan.

3. TiÕn hµnh:

Nội dung 1 : Ca móa tËp thÓ

Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ h¸t: mùa xuân

- Cho trÎ nghe b¸i h¸t :  Em thªm 1 tuæi, cïng móa h¸t mõng xu©n, mùa xuân ơi, ngày tết quê em

- Cho trÎ ®äc th¬: Hoa cóc vµng.

- KÓ chuyÖn: Sù tÝch mïa xu©n, sù tÝch b¸nh ch­ng b¸nh dµy.

Ho¹t ®éng 2: C« giíi thiÖu lÇn l­ît vµ cho trÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò, ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ nhót nh¸t.

Nội dung 2: B×nh bÇu bÐ ngoan

Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ nhËn xÐt ( B¹n nµo ngoan, ch­a ngoan, V× sao?)

- C« nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¶ líp trong tuÇn

- NhËn xÐt tõng c¸ nh©n trÎ.

- Tuyªn  d­¬ng trÎ ngoan cã cè g¾ng, nh¾c nhë trÎ ch­a ngoan

Ho¹t ®éng 2: DÆn dß trÎ vÒ nhµ v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ.

 

§¸nh gi¸:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

chuyªn m«n duyÖt:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Hồ Xá, ngày 4 tháng 02 năm 2021

                                                                                                           

KT. HIỆU TRƯỞNG                                                            GV lập kế hoạch

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Nguyễn Thị Ngọc Hảo                                                            Trần Thị Việt Hà

                                                                                                             

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Lan Hương

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 2.025